سوابقدر یک نگاه
جلسات آموزشی خانواده های اتیسم

آموزش خانواده‌ها

جلسات آموزشی اختصاصی و گروهی با خانواده‌های مددجویان

جلسات آموزش درمانگران اتیسم

آموزش مداوم درمانگران

جلسات آموزشی منظم با هدف رشد کیفی درمانگران مرکز

جلسات ویژه کارورزان اتیسم

آموزش کارورزان

جلسات آموزشی ویژه متقاضیان استخدام

مرکز اتیسم سرای پاکان

شاخصه‌های توسعه مرکز اتیسم تا اردیبهشت ۹۸

0
%
رضایت خانواده‌ها
0
%
بهره‌وری خدمات
0
تعداد خیرین
0
%
دستاوردهای علمی