بخش تشخیص

در مدل CAN-DO غربالگری و تشخیص اتیسم بر اساس “پروتکل تدبیر” انجام می‌گردد. تنها تشخیص دقیق و بسیار یکپارچه و روشمند می‌تواند به متخصصین کمک نماید تا در مناسب‌ترین زمان از عنوان اختلال طیف اتیسم برای کودک دارای مجموعه‌ای از علائم خاص استفاده نماید.

معادل انگلیسی تشخیص، واژه “diagnosis” است. -dia به معنی “از بینِ” و gnosis- به معنی “شناسایی” می‌باشد. متخصص می‌بایست “از بین” گزینه‌های مختلف اختلال طیف اتیسم را شناسایی نماید.

اختلال طیف اتیسم می‌تواند با ناتوانی‌های اجتماعی، نقایص ارتباطی و گفتاری، علائق محدود شده و رفتارهای غیرطبیعی، ناتوانی ذهنی، اضطراب اجتماعی و برخی اختلالات دیگر، اشتباه گرفته شود. لذا نیاز است که یک ارزیابی جامع و عمیقی انجام شود. منظور از ارزیابی جامع، انجام آزمون‌های رسمی و غیررسمی، مشاهده، مصاحبه و ارزیابی‌های بوم‌شناختی می‌باشد. و منظور از ارزیابی عمیق این است که کودکان مشکوک به اختلال طیف اتیسم می‌بایست در محیطها و زمانهای مختلف و توسط افراد گوناگون چندین بار مورد بررسی دقیق قرار گیرند.